Муминов Н.Г. Яширин иқтисодиётнинг моҳияти, сабаблари ва оқибатлари: назарий ёндашув Султонов Ф.Р. Человеческий капитал как формирующий фактор устойчивого развития  МУМИНОВ Н.Г. ЯШИРИН ИҚТИСОДИЁТНИНГ МОҲИЯТИ, САБАБЛАРИ ВА ОҚИБАТЛАРИ: НАЗАРИЙ ЁНДАШУВ Мақолада яширин иқтисодиётнинг асосий соҳалари, унинг ривожланиш сабаблари, ҳамда яширин иқтисодиётнинг ривожланиш оқибатлари ёритиб берилган. Таянч иборалар: яширин иқтисодиёт, кулранг иқтисодиёт, «иккинчи» яширин иқти-содиёт,...
Шодмонов Ш. Қўшимча маҳсулот иқтисодий тараққиётнинг мезони ва манбаи сифатида Хайдаров М.Т. Глобаллашув шароитида конвергенция назариясининг моҳияти Мадраҳимов У.А. Иқтисодий ўсиш сифати омилларининг илмий-услубий асослари ШОДМОНОВ Ш. ҚЎШИМЧА МАҲСУЛОТ ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТНИНГ МЕЗОНИ ВА МАНБАИ СИФАТИДА Мақолада замон ва макон чегараларини писанд қилмай, ҳамма замонлар, мамлакат-лар ва ижтимоий тизимларда мавжуд бўладиган, лекин...
Татаркин А. И. Теоретико-методологические основы формирования смешанной экономики Российской Федерации ТАТАРКИН А. И. РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСИ АРАЛАШ ИҚТИСОДИЁТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ Ижтимоий-иқтисодий ва жамоатчилик моделининг аралаш модели доирасида давлат томонидан тартибга солишнинг «нуқтали» усулидан фаол ва самарали фойдалишнинг зарурати асосланади. Ушбу усул бизнеснинг барча шакллари (хусусий, давлат иштироки билан) тизимли ривожланиши учун...
Татаркин А. И. Теоретико-методологические основы формирования смешанной экономики Российской Федерации ТАТАРКИН А.И. РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСИ АРАЛАШ ИҚТИСОДИЁТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ Мақолада Россия Федерацияси мисолида ижтимоий-иқтисодий ва жамият тараққиётининг аралаш (конвергент, икки йўллик) моделини шакллантириш бўйича муаллифлик позицияси таклиф этилган. Таянч иборалар: ижтимоий-иқтисодий тараққиётни тартибга солишнинг назарийметодологик йўналишлари, тартибга солишда турли моделларнинг роли,...
Мавланов Б.А. Иқтисодиётни технологик инновациялар асосида модернизация қилишнинг долзарб масалалари Камбаров Ж.Х., Махмудова Н.Ж. Инқирозга қарши инновацион механизмни такомиллаштириш Джумаева С.К. Иқтисодиётда хизматлар соҳасининг ривожланиши ва унинг диверсификациясини таъминлаш йўллари Яценко А.В. Принципы и методы управления доходами предприятий малого и среднего бизнеса МАВЛАНОВ Б.А. ИҚТИСОДИЁТНИ ТЕХНОЛОГИК ИННОВАЦИЯЛАР АСОСИДА МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ...
Махмудов Н.М., Ҳакимов Ҳ.А. Иқтисодий ўсиш моделлари ва улардан макроиқтисодий таҳлилда фойдаланиш йўналишлари Маматов М.А. Качество экономического роста МАХМУДОВ Н.М., ҲАКИМОВ Ҳ.А. ИҚТИСОДИЙ ЎСИШ МОДЕЛЛАРИ ВА УЛАРДАН МАКРОИҚТИСОДИЙ ТАҲЛИЛДА ФОЙДАЛАНИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ Мақолада иқтисодий ўсиш масалалари муҳокама қилинган. Иқтисодий ўсишнинг классик, неоклассик ва замонавий моделлари ўзаро қиёсланган. Ўзбекистонда мазкур моделлардан фойдаланиш тажрибаси...
Расулев А.Ф., Мамбетжанов Қ.Қ. Иқтисодиёт назарияси иқтисодий фанларнинг пойдевори сифатида Дайнеко А.Е., Грибоедова И.А. Факторы роста экономики Беларуси в системе ЕАЭС РАСУЛЕВ А.Ф., МАМБЕТЖАНОВ Қ.Қ. ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ ИҚТИСОДИЙ ФАНЛАРНИНГ ПОЙДЕВОРИ СИФАТИДА Мақолада иқтисодиёт назариясининг миллий ҳисобчилик тизими контекстида бошқа иқтисодий фанлар билан ўзаро алоқаси муаммолари таҳлил этилган. Муаллифлар иқтисодиёт назариясининг иқтисодий...
Калинеску Т.В. Экономика потребителей: проблемы экономического роста и развития человека КАЛИНЕСКУ Т.В. ИСТЕЪМОЛЧИЛАР ИҚТИСОДИЁТИ: ИҚТИСОДИЙ ЎСИШ ВА ИНСОН ТАРАҚҚИЁТИ МУАММОЛАРИ Мақолада Украинанинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш тенденциялари мисолида жамиятнинг ижтимоий-маънавий ўзаро боғлиқлиги ва унинг иқтисодий ривожланиш масалалари ўрганилган. Турмуш сифати масалаларига оид назарий тадқиқотлар таҳлил қилинган. Турмуш сифати кўрсаткичлари бўйича катта материал ва ривожланиш...

Бизни кузатиб боринг

0ЧитателиЧитать
0ЧитателиЧитать
0ЧитателиЧитать
0ПодписчикиПодписаться