“Замонавий таълим” журнали

Юлдошев Иcмоил Абриевич, Қарши давлат университети «Амалий математика ва информатика» кафедраси катта ўқитувчиси ЎҚУВЧИЛАРНИНГ БИЛИМИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШДА ТАРМОҚ ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ ЮЛДОШЕВ И.А. ЎҚУВЧИЛАРНИНГ БИЛИМИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШДА ТАРМОҚ ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ Мақолада ўқувчилар билимини назорат қилишнинг шакл ва усуллари, жумладан, тармоқ технологиясидан фойдаланиш методикаси тавсифланган. Таянч сўз ва тушунчалар: оғзаки тест, блиц-сўров, онлайн синов, портфолио,...
Рысюкова Юлия Васильевна, ведущий методист учебно-методического отдела общества с ограниченной ответственностью «AVTOTEST REPORT» ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ WEB-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» РИСЮКОВА Ю.В. «КАСБИЙ ТАЪЛИМ» ЙЎНАЛИШИДАГИ ТАЛАБАЛАРДА ИЛМИЙ-МЕТОДИК WEB-ФАОЛИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ БОСҚИЧЛАРИ Мақола «Касбий таълим» йўналишидаги талабаларда илмий-методик web-фаолиятни шакл­лантириш масаласига бағишланган. Мақолада ушбу фаолиятни шакллантиришнинг тўрт босқичи баён қилинган, шунингдек улар шаклланганлигининг...
Маматқулов Давлатжон Махаматжонович, А.Авлоний номидаги халқ таълими тизими раҳбар ва мутахассис ходимларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти докторанти МАЛАКА ОШИРИШ ЖАРАЁНИДА ТИНГЛОВЧИЛАРДА ШАКЛЛАНГАН КЎНИКМА ВА МАЛАКАЛАРНИ БАҲОЛАШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАСИ МАМАТҚУЛОВ Д.М. МАЛАКА ОШИРИШ ЖАРАЁНИДА ТИНГЛОВЧИЛАРДА ШАКЛЛАНГАН КЎНИКМА ВА МАЛАКАЛАРНИ БАҲОЛАШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАСИ Мақолада халқ таълими ходимларининг малакасини ошириш муассасаларида тингловчиларнинг...
Тохириён Абдуллоҳи Шерализода, Андижон давлат университети ҳузуридаги Халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ҳудудий маркази директори, тарих фанлари номзоди МАЛАКА ОШИРИШ ТИЗИМИДА ТИНГЛОВЧИЛАР МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ, БОШҚАРИШ ВА БАҲОЛАШ ТОХИРИЁН А.Ш. МАЛАКА ОШИРИШ ТИЗИМИДА ТИНГЛОВЧИЛАР МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ, БОШҚАРИШ ВА БАҲОЛАШ Мақолада халқ таълими ходимларининг малака ошириши жараёнидаги...
Каримова Дилдора Анваровна, Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети «Мусиқий таълим» кафедраси профессори «МУСИҚА МАДАНИЯТИ» ФАНИ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИ АСОСЛАРИ КАРИМОВА Д.А. «МУСИҚА МАДАНИЯТИ» ФАНИ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИ АСОСЛАРИ Мақола умумтаълим мактаблари «Мусиқа маданияти» фани ўқитувчиси олдига қўйиладиган замонавий педагогик маҳорат ҳамда малака талаблари асосида мусиқий педагогик маҳорат ҳамда...
Йўлдошев Фарҳоджон Бахтиёр ўғли, Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университетининг 1-босқич таянч докторанти ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ШАХСНИ ТАРБИЯЛАШ, ЎҚИТИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ ҲАҚИДАГИ ЎЗИГА ХОС ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ҒОЯЛАРИ ЙЎЛДОШЕВ Ф.Б. ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ШАХСНИ ТАРБИЯЛАШ, ЎҚИТИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ ҲАҚИДАГИ ЎЗИГА ХОС ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ҒОЯЛАРИ Ҳар бир ижтимоий тузум келажаги, инсоният истиқболи, кишиларнинг ҳаёти ва...
Ахмедов Муроджон Убайдуллаевич, А.Авлоний номидаги Халқ таълими тизими раҳбар ва мутахассис ходимларини қайта таёрлаш ва малакасини ошириш институти докторанти (Phd) ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ПЕДАГОГ ХОДИМЛАРИНИНГ МАЛАКА ОШИРИШ КУРСЛАРИДАН КЕЙИНГИ ФАОЛИЯТИ МОНИТОРИНГИ ВА УНИ ТАШКИЛ ЭТИШ АМАЛИЁТИ АХМЕДОВ М.У. ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ПЕДАГОГ ХОДИМЛАРИНИНГ МАЛАКА ОШИРИШ КУРСЛАРИДАН КЕЙИНГИ ФАОЛИЯТИ МОНИТОРИНГИ ВА УНИ ТАШКИЛ ЭТИШ...
Тўхтасинов Муҳаммаджон Ғуломжон ўғли, Наманган вилояти халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти «Ижтимоий-иқтисодий фанлар» кафедраси мудири в.б. ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ХОДИМЛАРИНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ТИЗИМИДА «МИЛЛИЙ ҒОЯ ВА МАЪНАВИЯТ АСОСЛАРИ» МОДУЛИ ЎҚИТИЛИШИНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ ВА МАҚСАДИ ТУХТАСИНОВ М.Г. ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ХОДИМЛАРИНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ...
Хурматли «Замонавий таълим» журнали муштарийлари! Маълумки, билимли ҳамда интеллектуал ривожланган авлодни вояга етказиш, уларни ватанпарвар, қатъий фуқаролик позициясига эга инсонлар этиб тарбиялаш мамлакатимизда олиб борилаётган кенг кўламли ислоҳотларнинг энг муҳим устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Журналимиз Ўзбекистон Республикаси «Таълим тўғрисида»ги Қонун ва Кадрлар тайёрлаш миллий дастурига мувофиқ республикамизда амалга оширилаётган таълим тизимидаги...