Амирова Г.Б. Миллий ўз-ўзини англаш миллий ўзига хосликни сақлаш омили сифатида  АМИРОВА Г.Б. МИЛЛИЙ ЎЗ-ЎЗИНИ АНГЛАШ МИЛЛИЙ ЎЗИГА ХОСЛИКНИ САҚЛАШ ОМИЛИ СИФАТИДА Мақолада миллий онг, миллий тафаккур, уларни шакллантириш омиллари хусусида фикр-мулоҳазалар баён қилинган ва тавсиялар келтирилган. Таянч сўз ва тушунчалар: миллий, ўз-ўзини англаш, маънавият, этностереотип, стереотип, этник идентиклик. АМИРОВА Г.Б. НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ...
Акрамова Ф.А. Социально-психологические аспекты профессионального образования АКРАМОВА Ф.А. КАСБИЙ ТАЪЛИМНИНГ ИЖТИМОИЙ-ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ Мақолада касбий таълимнинг ижтимоий-психологик жиҳатлари кўриб чиқилган. Касбий ри-вожланишда ходимларни ўқитишнинг зарурлиги, шакли, турлари, услублари каби омиллар асослаб берилган, ходим шахсий ўсишининг мақбул психологик имконини берувчи ташқи ва ички омиллари тавсифланган. Таянч сўз ва тушунчалар: касбий таълим, таълим сифати, ижтимоий-психологик...
Сарсенбаева Р.М. Ўқув машғулотларини таҳлил қилиш методикаси САРСЕНБАЕВА Р.М. ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ МЕТОДИКАСИ Мақолада ўқув машғулотларини назорат ва таҳлил қилиш методикаси, хусусан, таҳлил қилиш учун тайёргарлик босқичлари, мақсади ва вазифалари, назорат шакллари ва турлари, мезонлари, расмийлаштириш йўллари каби масалалар тўғрисида сўз боради. Таянч сўз ва тушунчалар: таълим-тарбия, назорат, таҳлил, ўқув машғулоти,...
Чориев Р.Қ., Боймуродова Г.Т. Фаолиятли ёндашув асосида педагог ходимлар малакасини ошириш жараёнини ташкил этиш ва бошқариш тамойиллари Мусаева М.Э. Миллий қадриятлар воситасида ўқувчиларда экологик маданиятни шакллантириш ЧОРИЕВ Р.Қ., БОЙМУРОДОВА Г.Т. ФАОЛИЯТЛИ ЁНДАШУВ АСОСИДА ПЕДАГОГ ХОДИМЛАР МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА БОШҚАРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ Мақолада фаолиятли ёндашув асосида педагог ходимларнинг малака ошириш жараёнини...
Тўраева С.С., Шоимқулова З.С. Таълим тизимида ёшларнинг ҳуқуқий маданиятини шакллантириш усуллари ТЎРАЕВА С.С., ШОИМҚУЛОВА З.С. ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЁШЛАР-НИНГ ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ Мақолада таълим тизимида юксак маънавиятли ёшларнинг ҳуқуқий маданиятини шакллан-тириш масалалари ёритилган. Таянч сўз ва тушунчалар: ҳуқуқий маданият, ёшлар, халқ таълими тизими, маънавият. ТЎРАЕВА С.С., ШОИМКУЛОВА З.С. МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЁЖИ...
Пирназаров Ғ.Н. Фаол фуқаролик позициясига эга бўлган ёш авлодни тарбиялашда ҳуқуқий тарбиянинг ўрни ПИРНАЗАРОВ Ғ.Н. ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИГА ЭГА БЎЛ-ГАН ЁШ АВЛОДНИ ТАРБИЯЛАШДА ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ Мақолада ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни шакллантиришнинг нечоғлик зарурат эканли-ги, фуқаролик жамиятини шакллантиришда фаол фуқаролик позициясига эга бўлган ёш авлодни тарбиялашда ҳуқуқий тарбиянинг...
Данияров Б. «Электрон кўз – яхши дарсга дўст» педагогик инновацияси хусусида Мавлянов А., Абдалова С.Р., Эрназаров А.Э. Илғор педагогик технологиялар бўйича ўқув машғулотини лойиҳалаш Асилова Г.А. Ўзбек тили машғулотларида талабаларнинг касбий компетенцияларини ривожлантиришга инновацион ёндашув ДАНИЯРОВ Б. «ЭЛЕКТРОН КЎЗ – ЯХШИ ДАРСГА ДЎСТ» ПЕДАГОГИК ИННОВАЦИЯСИ ХУСУСИДА Мақолада видеокузатув тизимининг инновацион усул тури сифатида...
Шоумаров Ғ.Б., Қодиров У.Д., Ҳожибоев И.И. Шахсда нутқ малакаларини ривожлантиришнинг айрим психологик жиҳатлари ШОУМАРОВ Ғ.Б., ҚОДИРОВ У.Д., ҲОЖИБОЕВ И.И. ШАХСДА НУТҚ МАЛАКАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АЙРИМ ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ Мақолада шахсда нотиқлик малакаларини шакллантириш, ривожлантиришнинг баъзи психологик жиҳатлари тўғрисида фикр юритилган, самарали маъруза қилиш, нутқ сўзлаш, тинглов-чиларга тегишли даражада таъсир кўрсатиш юзасидан тавсиялар берилган. Таянч...

Бизни кузатиб боринг

0ЧитателиЧитать
0ЧитателиЧитать
0ЧитателиЧитать
0ПодписчикиПодписаться