“Замонавий таълим” журнали №12, 2017

0
224Акрамова Феруза Акмаловна,
Республика «Оила» илмий-амалий маркази катта илмий ходими, психология фанлари номзоди, доцент

ОИЛАДА СОҒЛОМ ПСИХОЛОГИК МУҲИТНИ ТАРКИБ ТОПТИРИШ ЖАМИЯТ БАРҚАРОРЛИГИНИНГ АСОСИ СИФАТИДА


АКРАМОВА Ф.А. ОИЛАДА СОҒЛОМ ПСИХОЛОГИК МУҲИТНИ ТАРКИБ ТОПТИРИШ – ЖАМИЯТ БАРҚАРОРЛИГИНИНГ АСОСИ СИФАТИДА
Мақолада оилада соғлом психологик муҳитнинг жамият барқарорлигини таъминлаш омиллари ўтказилган ижтимоий-психологик тадқиқот натижалари асосида кўриб чиқилган. Оилада шахслараро муносабатларнинг турлари, кўринишлари, оила аъзолари психологиясига таъсири омиллари асослаб берилган.
Таянч сўз ва тушунчалар: оила, оила муҳити, оилада муносабат турлари, ота-она ва фарзанд муносабатлари, оила аъзоларининг психологияси, соғлом муҳит омиллари.


АКРАМОВА Ф.А. УСТАНОВЛЕНИЕ ЗДОРОВОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА СЕМЬИ КАК ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
В статье на основе анализа результатов проведенного социально-психологического исследования рассматриваются факторы здорового психологического климата семьи, влияющие на стабильность общества. Обоснованы такие факторы как виды отношений, влияние межличностных отношений на психологию членов семьи.
Ключевые слова и понятия: семья, климат семьи, виды отношений в семье, отношения между родителями и детьми, психология членов семьи, факторы здорового климата.


AKRAMOVA F.A. THE ESTABLISHMENT OF A HEALTHY PSYCHOLOGICAL CLIMATE OF THE FAMILY AS THE BASIS OF STABILITY OF SOCIETY
Based on the socio-psychological research carried out on the socio-psychological aspects of vocational education, the article discussed the factors of the family’s healthy psychological climate that affect the stability of society. Such factors as types of relations, influence of interpersonal relations to psychology of family members are grounded.
Keywords: family, family climate, types of relations in the family, relations between parents and children, psychology of family members, healthy climate factors.
Баймурадов Шохрух Махмудович,
Тошкент давлат иқтисодиёт университети «Иқтисодиёт» факультети декан муовини

ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ УЧУН КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА НОАНЪАНАВИЙ ЁНДАШУВНИНГ АҲАМИЯТИ


БАЙМУРАДОВ Ш.М. ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ УЧУН КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА НОАНЪАНАВИЙ ЁНДАШУВНИНГ АҲАМИЯТИ
Мамлакатимизда мустақилликнинг илк йиллариданоқ таълим-тарбия масалаларига давлат аҳамияти даражасида эътибор бериб келинмоқда. Бунинг натижасида таълим тизимига янги таълим технологиялари кириб келмоқда. Аммо инновацион иқтисодиётни ривожлантириш учун ноанъанавий фикрловчи кадрлар зарур. Бундай кадрлар эса фақатгина ноанъанавий ўқитиш усуллари натижасида шаклланади.
Таянч сўз ва тушунчалар: инновацион иқтисодиёт, ноанъанавий ўқитиш, таълим технологияси, «Рақобат» иқтисодий ўйини.


БАЙМУРАДОВ Ш.М. ЗНАЧЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО ПОДХОДА К ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
С первых лет независимости в нашей стране на образование и воспитание обращается внимание на уровне государства. В результате в систему образования внедряются новые образовательные технологии. Но для развития инновационной экономики необходимы кадры с нетрадиционным мышлением. Эти кадры создаются только с помощью нетрадиционных методов обучения.
Ключевые слова и понятия: инновационная экономика, нетрадиционное обучение, технология образования, экономическая игра «Ракобат».


BAYMURADOV SH.M. THE IMPORTANCE OF THE NON-TRADITIONAL APPROACH IN TRAINING SPECIALISTS FOR INNOVATIONAL ECONOMY
Since the first years of independence in our country, to the issues of education and upbringing are paying attention on the state level. As a result, the system introduces new educational technologies. But for the development of an innovative economy, are needed personnel with non-traditional thinking. These frames are created only through non-traditional teaching methods.
Keywords: innovative economy, non-traditional education, technology of education, economic game «Raqobat».
Суропов Баҳодир Майдонович,
Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти «Ахборот технологиялари» кафедраси ассистенти

ИНФОРМАТИКАНИ ЎҚИТИШДА ФАЛСАФИЙ МУАММОЛАР ВА ИЛМИЙ БИЛИШ


СУРОПОВ Б.М. ИНФОРМАТИКАНИ ЎҚИТИШДА ФАЛСАФИЙ МУАММОЛАР ВА ИЛМИЙ БИЛИШ
Мақолада информатиканинг фалсафий муаммолари, уларни гуруҳлаш, илмий ахборот, олий таълим тизими талабаларига илмий билишни шакллантириш, илмий билишни шакллантириш воситалари, информатиканинг фалсафий ўрганиш имкониятлари ёритиб берилган.
Таянч сўз ва тушунчалар: информатика, фалсафа, информатиканинг фалсафий муаммолари, ахборот, илмий ахборот, илмий билиш, илмий билишни шакллантириш воситалари, информатикани фалсафий ўрганиш.


СУРОПОВ Б.М. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАТИКИ
В статье рассматриваются философские проблемы информатики, их группирование, научная информация, формирование научного познания студентов системы высшего образования, инструменты формирования научного познания, возможности философского изучения информатики.
Ключевые слова и понятия: информатика, философия, философские проблемы информатики, информация, научная информация, научное познание, средства формирования научного познания, философские подходы к изучению информатики.


SUROPOV B.M. PHILOSOPHICAL PROBLEMS AND SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN THE TEACHING OF INFORMATICS
In the article, the philosophical problems of computer science, those grouping, scientific information, the formation of scientific knowledge of the students of higher education, the tools of the formation scientific knowledge and the possibilities of philosophical study of computer science are considered.
Keywords: informatics, philosophy, philosophical problems of informatics, information, scientific information, scientific cognition, facilities of forming of scientific cognition, philosophical approaches to the informatics study.
Ходжаева Зияда Каримбаевна,
Тошкент вилояти халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти «Табиий ва аниқ фанлар таълими» кафедраси доцент в.б.;

Алмуратов Зоир Отамуратович,
Тошкент вилояти халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти «Табиий ва аниқ фанлар таълими» кафедрасининг катта ўқитувчиси

МАЛАКА ОШИРИШ ТИЗИМИДА МУЛЬТИМЕДИА ИЛОВАЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ


ХОДЖАЕВА З.К., АЛМУРАТОВ З.О. МАЛАКА ОШИРИШ ТИЗИМИДА МУЛЬТИМЕДИА ИЛОВАЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ
Мақола замонавий таълим тизимини ахборотлаштириш ва малака ошириш тизимида мультимедиали ресурсларни қўллаш имкониятларига бағишланган. Мақолада малака ошириш жараёнида фойдаланиладиган ахборот технологиялари воситалари санаб ўтилган ва ихтисослаштирилган мультимедиа воситаларининг роли ёритилган. Бундан ташқари, мақолада мультимедиани таълим берувчи восита сифатида қўллашнинг мақсадлари аниқланган, уларнинг асосий афзалликлари очиб берилган. Шунингдек, кўрсатилган афзалликлар ичида интерфаоллик тингловчиларда таълим жараёнини индивидуллаштириш ва уларни фаол ҳаракатга келтирувчи энг асосий мазмун сифатида таъкидланган.
Таянч сўз ва тушунчалар: ахборот технологиялари, мультимедиа, мультимедиали технологиялар, таълим беришнинг мультимедиали воситалари, мультимедиали ресурслар, мультимедиали ресурсларнинг турлари.


ХОДЖАЕВА З.К., АЛМУРАТОВ З.О. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТОК МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Статья посвящена вопросам применения информационных технологий в системе современного образования и выявлению возможностей использования мультимедиа в системе повышения квалификации. В статье перечислены средства информационных технологий и подчеркнута роль специализированных мультимедийных средств, используемых в процессе повышения квалификации. Кроме того, в статье определены цели использования мультимедиа в качестве средства обучения, выделены их основные свойства. При этом подчеркнуто, что среди указанных свойств интерактивность понимается как самое значимое, позволяющее индивидуализировать процесс обучения и включить слушателей в активную деятельность.
Ключевые слова и понятия: информационные технологии, мультимедиа, мультимедийные технологии, мультимедийные средства обучения, мультимедийные ресурсы, виды мультимедийных ресурсов.


KHODJAYEVA Z.К., ALMURATOV Z.К. PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPING MULTIMEDIA APPLICATIONS AND THAT IMPLEMENTATION IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL SKILLS DEVELOPMENT
The article is devoted to the informational technologies implementation in the system of the modern education and identifying opportunities the of multimedia resources implementation in the professional skills system development. The article describes the tools of information technology and emphasizes the role of the specialized multimedia resources used in the process of professional skills developing. In addition to this, the article defines the purpose of the multimedia as a means of learning and describes its main properties. It also stresses the interactivity that is understood as the most significant value, which allows individualizing the learning process and involving the students (listeners) into the activity.
Keywords: information technologies, multimedia, multimedia technologies, multimedia learning tools, multimedia resources, types of multimedia resources.
Хошимов Пазлиддин Зукурович,
Ўзбекистон Миллий университети «Иқтисодиёт» факультети «Минтақавий иқтисодиёт» кафедраси мудири, иқтисод фанлари номзоди, доцент;

Орипов Махмуд Ашурович,
Бухоро давлат университети «Иқтисодиёт» кафедраси мудири, иқтисод фанлари номзоди, доцент

БУЮК БРИТАНИЯНИНГ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ


ХОШИМОВ П.З., ОРИПОВ М.А. БУЮК БРИТАНИЯНИНГ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ
Мақолада Буюк Британия халқ таълимининг тарихи, таълимнинг мактабгача таълим, бошланғич таълим, саводхонлик мактаби, замонавий мактаб, техник мактаб, умумлаштирилган мактаб, мактаб-пансионати сингари бўғинлари тавсифланган. Унда Буюк Британия таълим тизимининг асосий босқичлари, таълим тизими маъмурий жиҳатдан ва анъаналарга биноан учта тизим ости гуруҳларга бўлиниши, касбий тайёргарликнинг даражалари, олий таълим тизимининг хусусиятлари, мамлакат университетларининг коллегиал ва унитар университетларга бўлиниши, университетларнинг ўз таълим даражаларини бериши бўйича биринчи ва олий тоифаларга ажратилиши ёритиб берилган.
Таянч сўз ва тушунчалар: таълим тизими, мактабгача таълим, бошланғич таълим, саводхонлик мактаби, замонавий мактаб, техник мактаб, умумлаштирилган мактаб, мактаб-пансионат, коллеж, олий таълим, университет, бакалавриат, магистратура, докторантура, Англия ва Уэльс таълим тизими, Шимолий Ирландия таълим тизими, Шотландия таълим тизими, фалсафа магистри, фалсафа доктори.


ХАШИМОВ П.З., ОРИПОВ М.А. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В статье охарактеризованы история народного образования Великобритании, такие звенья образования как дошкольное образование, начальное образование, школа грамматики, современная школа, техническая школа, общая школа, школа-пансионат. В ней освещены основные ступени системы образования Великобритании, разделение системы образования с административной точки зрения и традициям на три подсистемные группы, степени профессиональной подготовки, особенности системы высшего образования, разделение университетов страны на коллегиальные и унитарные, классификация университетов по выдаче своих степеней образования на первые и высшие категории.
Ключевые слова и понятия: система образования, дошкольное образование, начальное образование, школа грамматики, современная школа, техническая школа, общая школа, школа-пансионат, колледж, высшее образование, университет, бакалавриат, магистратура, докторантура, система образования Англии и Уэльса, система образования Северной Ирландии, система образования Шотландии, магистр философии, доктор философии.


HASHIMOV P. Z., ORIPOV M. A. EDUCATION SYSTEM OF GREAT BRITAIN
In article the history of national education of Great Britain, such education links as preschool-education, primary education, school of grammar, modern school, technical school, the general school, school boarding house are characterized. Besides the main steps of an education system of Great Britain, division of the education system from administrative point of view and from traditions dividing to three subsystem groups, extent of vocational training, the higher education system’s feature, division of universities of the country of joint and unitary, classification of universities by delivery of the extents of education on the first and highest categories are studied.
Keywords: еducation system, preschool education, primary education, school of grammar, modern school, technical school, general school, school boarding house, college, the higher education, university, bachelor degree, magistracy, doctoral studies, education system of England and Wales, education system of Northern Ireland, education system of Scotland, master of philosophy, doctor of philosophy.
Саттарова Гулнора Икромовна,
Қарши давлат университети изланувчиси;

Абдуназарова Нилуфар Эшназаровна,
Қарши давлат университети «Психология» кафедраси ўқитувчиси

ИЛК ЎСПИРИНЛАР ИРОДАВИЙ СИФАТЛАРИНИНГ ТЕМПЕРАМЕНТАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МОТИВАЦИОН СОҲА БИЛАН АЛОҚАДОРЛИК ЖИҲАТЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ


САТТАРОВА Г.И., АБДУНАЗАРОВА Н.Э. ИЛК ЎСПИРИНЛАР ИРОДАВИЙ СИФАТЛАРИНИНГ ТЕМПЕРАМЕНТАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МОТИВАЦИОН СОҲА БИЛАН АЛОҚАДОРЛИК ЖИҲАТЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ
Мақолада иродавий сифатлар билан шахс темпераментнинг ўзаро муносабатлари, ирода кучи ва иродалилик даражаси билан мотивациявий компонентлар ўртасидаги корреляцион муносабатлар ўрганилгани ҳамда илк ўспиринлар иродавий сифатларининг шаклланганлик ҳолати кўрсаткичлари умумий ва таълим босқичлари бўйича таҳлил қилингани ва улар ўртасида корреляцион муносабатлар аниқлангани ёритилган.
Таянч сўз ва тушунчалар: ирода, ирода кучи, ирода сифатлари, ҳулқ-атвор, кўникма, қатъият, мақсад, темперамент, тиришқоқлик.


САТТАРОВА Г.И., АБДУНАЗАРОВА Н.Э. АНАЛИЗ ТЕМПЕРАМЕНТАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЮНОШЕЙ И ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ С МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРОЙ
В статье освещены вопросы взаимосвязи волевых качеств личности с его темпераментом, изучены корреляционные отношения между силой воли и степени воли с мотивационными компонентами, проанализированы показатели формирования волевых качеств юношей по общим и образовательным этапам, выявлены корреляционные взаимосвязи между ними.
Ключевые слова и понятия: воля, сила воли, волевые качества, поведение, навык, твёрдость, цель, темперамент, усердие.


SATTAROVA G.I. ABDINAZAROVA N.E. THE ANALYSIS OF THE TEMPERAMENTAL FEATURES OF THE INITIAL CHARACTERISTICS OF THE FIRST ADOLESCENCE AND THEIR RELATIONSHIPS WITH THE MOTIVATION FIELD
The articles analyses correlation relationships between elemental attributes and human temperament, the correlation between motivation and the motivation level and the motivational components and it is illuminated the analysis of the general and educational stages of the characteristics of the first adolescence.
Keywords: will, power, quality, behavior, talent, determination, purpose, temperament, diligence.
Бутаева Умида Алибоевна,
Тошкент давлат педагогика университети таянч докторанти

МАСЪУЛИЯТ ПСИХОЛОГИК ЕТУКЛИК МЕЗОНИ СИФАТИДА


БУТАЕВА У.А. МАСЪУЛИЯТ ПСИХОЛОГИК ЕТУКЛИК МЕЗОНИ СИФАТИДА
Ушбу мақолада масъулият инсон психологик етуклигининг муҳим мезони сифатида тадқиқ қилинган. Шу билан биргаликда тадқиқот натижалари ва айрим тавсиялар келтирилган.
Таянч сўз ва тушунчалар: шахс, етуклик, психологик етуклик, шахсий етуклик, психологик хусусиятлар, масъулият.


БУТАЕВА У.А. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ
В статье исследуется чувство ответственности как один из критериев зрелости. Приводятся результаты исследования и рекомендации.
Ключевые слова: личность, зрелость, психологическая зрелость, личностная зрелость, психологические особенности, ответственность


BUTAYEVA U.A. RESPONSIBILITY AS THE CREATERIA OF THE PSYCHOLOGICAL MATURITY
The responsibility is scientifically clarified as the important psychological maturity of the person in this article. Also, there resume of the research and some recommendations are given.
Keywords: personality, maturity, psychological maturity, personal maturity, psychological features, responsibility.
Қурбонова Гулчеҳра Абдуллаевна,
Ўзбекистон давлат консерваторияси амалиёт бўлими бошлиғи, «Мусиқий педагогика» кафедраси доцент в.б., психология фанлари номзоди

ЗАМОНАВИЙ ЎҚИТУВЧИНИНГ ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИ ВА ПЕДАГОГИК БУРЧИ


ҚУРБОНОВА Г.А. ЗАМОНАВИЙ ЎҚИТУВЧИНИНГ ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИ ВА ПЕДАГОГИК БУРЧИ
Мақолада таълимда ўқитувчи фаолиятининг муҳим аҳамияти, педагогик маҳорат, янги интерфаол ва ноанъанавий педагогик технологияларни қўллашнинг роли, замонавий ўқитувчининг бурчи ва масъулияти тўғрисида фикр ва мулоҳазалар юритилган.
Таянч сўз ва тушунчалар: глобал ҳамкорлик, интерфаол ва ноанъанавий педагогик технологиялар, инновация ёки интерфаоллик, кoммуникациoн теxнoлoгиялар, ўқитувчининг шахсий фазилатлари, касбий маҳорат, замонавий ахборот, бурч, масъулият.


КУРБОНОВА Г.А. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДОЛГ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ
В статье автор высказывает свои мнения и суждения о важном значении деятельности учителя и его педагогического мастерства, о роли использования новых интерактивных и нетрадиционных педагогических технологий, о долге и ответственности современного учителя.
Ключевые слова и понятия: глобальное сотрудничество, интерактивные и нетрадиционные педагогические технологии, инновация или интерактивность, коммуникационные технологии, личные качества учителя, профессиональное мастерство, современная информация, долг, ответственность.


QURBONOVA G.A. PROFESSIONAL MASTERY AND PEDAGOGICAL RESPOSIBILITY OF TEACHER NOWADAYS
In the article the author offers opinions and judgement about the important value of activity of teacher and his pedagogical skill. There is discussed the role of the new interactive and unconventional pedagogical technologies implementation, and responsibility of teacher in that regards.
Keywords: global collaboration, interactive and unconventional pedagogical technologies, innovation or interactiveness, of communication technologies, personal internalss of teacher, professional mastery, modern information, debt, responsibility.
Юлдошев Иcмоил Абриевич,
Қарши давлат университети «Амалий математика ва информатика» кафедраси катта ўқитувчиси

ЎҚУВЧИЛАР МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА МОБИЛЬ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ


ЮЛДОШЕВ И.А. ЎҚУВЧИЛАР МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА МОБИЛЬ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ
Мақолада мобиль технология ёрдамида ўқувчиларнинг «Информатика ва ахборот технологиялари» фани бўйича «Moodle» тизимида ўқув ресурслардан фойдаланиш методикаси тавсифланган.
Таянч сўз ва тушунчалар: мобиль технология, мобиль таълим, «Moodle» тизими, таълим ресурси, ўқув ашёлари, анъанавий, технологик, мультимедиали ва виртуал муҳит.


ЮЛДОШЕВ И.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧЕНИКОВ
В статье описывается методика использования учащимися с помощью мобильных технологий учебных ресурсов в системе «Moodle» по предмету «Информатика и информационные технологии».
Ключевые слова и понятия: мобильная технология, мобильное обучение, система «Moodle», учебный ресурс, учебные материалы, традиционные, технологические, мультимедийные и виртуальные среды.


YULDOSHEV I.A. IMPLEMENTATION OF MOBILE TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF STUDENTS’ INDEPENDENT WORK
The article contains information on the «Moodle» training sources implementation in the education system and the effective organization of students’ independent learning «Informatics and Information Technology» discipline implementing mobile technologies.
Keywords: mobile technology, mobile training, «Moodle» system, educational source, teaching materials, traditional, technological, multimedia and virtual media.
Ниёзов Қаҳрамон Адашалиевич,
Наманган вилояти халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти «Табиий ва аниқ фанлар таълими» кафедраси катта ўқитувчиси

КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДАШУВГА АСОСЛАНГАН ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ГЕНЕТИКАДАН МАСАЛА ВА МАШҚЛАРНИ ЎЗИГА ХОС УСУЛЛАР ЁРДАМИДА ЕЧИШ МЕТОДИКАСИ


НИЁЗОВ Қ.А. КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДАШУВГА АСОСЛАНГАН ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ГЕНЕТИКАДАН МАСАЛА ВА МАШҚЛАРНИ ЎЗИГА ХОС УСУЛЛАР ЁРДАМИДА ЕЧИШ МЕТОДИКАСИ
Мақолада генетика фанининг мураккаб бўлимларидан бири бўлган ирсиятнинг молекуляр асослари бўйича масала ва машқларни бажаришда ўқувчилар томонидан эгалланиши лозим бўлган билим, кўникма, малака ва компетенцияларни шакллантириш ҳамда ривожлантириш усуллари ҳақида фикр юритилган. Шунингдек, муаллиф томонидан масала ва машқларни ўзига хос усуллар ёрдамида ечиш методикаси бўйича тавсиялар ҳам берилган.
Таянч сўз ва тушунчалар: генетика, ирсият, молекула, биомолекула, ДНК, РНК, ген, нуклео­тид, оқсил, аминокислота, фермент, биокимёвий реакция, триплет, мономер, генетик код, кодон, антикодон, транскрипция, трансляция, комплементарлик принципи, билим, кўникма, малака, компетенция.


НИЁЗОВ К.А. РЕШЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ, ОСНОВАННОМ НА КОМПЕТЕНЦИОННОМ ПОДХОДЕ, ПРИМЕРОВ И ЗАДАЧ ПО ГЕНЕТИКЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В статье рассматриваются вопросы формирования знаний, умений, навыков и компетенций у учащихся при выполнении задач и примеров при обучении раздела генетики по теме «Основы молекулярной наследственности». Автором даны рекомендации по решению таких заданий и задач с использованием спецических методов и приемов.
Ключевые слова и понятия: генетика, наследственность, молекула, биомолекула, ДНК, РНК, ген, нуклеотид, белки, аминокислота, фермент, биохимическая реакция, триплет, мономер, генетический код, кодон, антикодон, транксрипция, трансляция, принцип комплементарности, знания, умения, навыки, компетенция.


NIYOZOV K.A METHODOLOGY OF SOLVING TASKS AND EXERCISES IN GENETICS IMPLEMENTING IDENTICAL WAYS IN PROCESS OF EDUCATION BASED ON COMPETENCE APPROACH
There is discussed in the article forming of knowledge, skills, abilities and competence to formation and development of methods in solving tasks for the genetics fields on the molecular bases of heredity and exercises. There was given methods of problem solving exercises implementing specific method recommended by the author.
Keywords: genetics, heredity, molecule, biomolecule, DNA, RNA, gene, nucleotide, protein, amino acid, ferment, biochemical reaction, triplet, monomer, genetic code, codon, anticodon, transcription, translation, principle complementarity, knowledge, ability, skills, competence.
Амирова Гўзал Баходировна,
Самарқанд қишлоқ хўжалик институти «Касб таълими ва ўқитиш методикаси» кафедраси катта ўқитувчиси

ИНСОН ОМИЛИНИ БОШҚАРИШДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИ РАҲБАРЛАРИДА ПСИХОЛОГИК БИЛИМДОНЛИК ВА ЎЗ-ЎЗИНИ АНГЛАШ


АМИРОВА Г.Б. ИНСОН ОМИЛИНИ БОШҚАРИШДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИ РАҲБАРЛАРИДА ПСИХОЛОГИК БИЛИМДОНЛИК ВА ЎЗ-ЎЗИНИ АНГЛАШ
Мақолада бугунги жамиятнинг сиёсий-иқтисодий ва ижтимоий ҳаётида инсон омилини бошқаришда таълим тизими раҳбарлари психологик билимларининг ўрни кенг ёритиб берилган. Мавзуни ёритишда илмий адабиётлардан асосли маълумотлар келтирилган ва тавсиялар берилган.
Таянч сўзлар ва тушунчалар: шахс, раҳбар, ўз-ўзини бошқариш, руҳият, ўзини англаш, фаолият, мулоқот, онг, қаноат, шукроналик, психологик билимдонлик.


АМИРОВА Г.Б. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И САМОСОЗНАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ФАКТОРОМ
В статье широко освещается роль психологических знаний руководителей системы образования при управлении человеческим фактором в современной социальной-экономической и политической жизни общества. При раскрытии темы автором использованы конкретные сведения из научной литературы и приведены рекомендации.
Ключевые слова и понятия: личность, лидер, самоуправление, дух, самосознание, активность, общение, сознание, удовлетворение, благодарность, психологическая компетентность.


AMIROVA G.B. IMPLEMENTATION BY MANAGER THE OF EDUCATION SYSTEM PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE AND CONSCIOUSNESS AT MANAGEMENT BY HUMAN FACTOR
In the article the role of education sistem managers’ psychological knowledge in management of human factor in modern social-economic and political life of society is lightened. The author implemented wide range information from scientific literature and concrete recommendations are provided.
Keywords: personality, leader, self-governance, spirit, self-awareness, activity, communication, consciousness, contentment, gratitude, psychological competence.
АҚШда мактабгача таълим[1]

[1] Манба: https://letidor.ru/obrazovanie/a345-kak-vsyo-ustroeno-detskie-sady-i-shkolnoe-obrazovanie-v-ssha-8239.shtml – Электрон ресурс. 2017 йил 24 ноябрда мурожаат этилган.
Т.р.

Муаллифлар

Мақоланинг номи

Сон

Бетлар

1

Таҳририят Кенгаши раиси – психология фанлари доктори, профессор Ғ.Б.Шоумаровнинг муштарийларга мурожаати

1

3

2017 йил – Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили /
2017 год – Год диалога с народом и интересов человека

1

Акрамова Феруза Акмаловна

Оилада соғлом психологик муҳитни таркиб топтириш жамият барқарорлиги асоси сифатида

12

4 – 15

Кадрлар тайёрлаш миллий дастури амалда /
Национальная программа подготовки кадров в действии

1

Хусанов Шерзод Тиркашалиевич

Кинематография соҳаси учун кадрлар тайёрлашда таълимнинг замонавий технологиялар билан ҳамнафаслиги масаласи

2

3 – 8

2

Эгамбердиева Нодира Мелибаевна

Адабий таълим жамият маънавий ривожланишининг муҳим омили сифатида

3

4 – 9

3

Баймурадов Шохрух Махмудович

Инновацион иқтисодиётни ривожлантириш учун кадрларни тайёрлашда ноанъанавий ёндашувнинг аҳамияти

12

16 – 20

Таълим-тарбия концепциялари тарихи /
История образовательных и воспитательных концепций

1

Давронова Дилдора Саидовна

Ўрта Осиё мутафаккирлари ижодида ғоявий-сиёсий маданият талқини

1

4 – 10

2

Джураев Дусмурод Уралович

Из истории становления народного образования в Туркестане (конец ХIХ – начало ХХ века)

1

11 – 17

Таълим – тарбия назариясининг фалсафий жиҳатлари /
Философские аспекты концепций образования и этики воспитания

1

Бабаджанов Салоҳиддин Сабитджанович

Ҳозирги медиамуҳит шароитида ёшларни деструктив ахборотлардан ҳимоя қилишнинг самарали воситаси сифатида медиатаълимнинг зарурияти

2

9 – 14

2

Шамсиева Маҳфуза Кучкарходжаевна

Ахборот-ресурс марказларининг ўқувчи-ёшлар ахборот хавфсизлигини таъминлаш борасидаги асосий вазифалари

2

15 – 19

3

Неъматов Шухрат Эргашевич; Абдуллаев Қобил Файзуллаевич

Исломгача давр мусиқа санъатининг шаклланиши ва тараққиёт жараёни

9

10 – 16

4

Суропов Баҳодир Майдонович

Информатикани ўқитишда фалсафий муаммолар ва илмий билиш

12

21 – 26

Таълимда ахборот-ресурс таркиби /
Информационно-ресурсная составляющая образования

1

Усманова Зебо Бахтиёровна

Ўқувчи-ёшларда сиёсий-ҳуқуқий фаолликни шакллантиришда оммавий ахборот воситаларининг ўрни

1

18 -23

2

Файзиева Маҳбубахон Рахимжановна

Ўқув жараёнига мослашувчи web тизим ва унинг мослашиш модели

3

10 – 16

3

Юлдошев Иcмоил Абриевич

Тармоқ технологиялари бўлажак информатика ўқитувчиларининг ижодий ва коммуникатив қобилиятларини
ривожлантириш воситаси сифатида

4

4 – 9

4

Содиқова Шоҳида Мирзааҳмадовна; Қурбонов Мирзааҳмад

Махсус фанлардан (физика бўйича) ўқув қўлланма яратиш, уни ўқув жараёнига жорий этиш ва педагогик самарадорлигини баҳолаш услубиёти

8

4 – 10

5

Ходжаева Зияда Каримбаевна;
Алмуратов Зоир Отамуратович

Малака ошириш тизимида мультимедиа иловаларини ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланишнинг педагогик шарт-шароитлари

12

27 – 35

Узлуксиз таълим / Непрерывное образование

1

Умаров Бахриддин Менгбоевич; Елмуратова Айсулу Усаховна

Узлуксиз таълим жараёнида мустақил фикрловчи, ижодкор шахсни шакллантиришнинг айрим психологик жиҳатлари

3

17 – 23

2

Тожибоева Дилором

Глобал миқёсда таълимнинг ролини ортиши ва ўқитувчи- педагогларга қўйиладиган замонавий талаблар

4

10 – 16

3

Гафуров Комил Нурулхакович

Малака ошириш тизимини такомиллаштириш жараёнида узлуксизликни таъминлаш стратегияси

9

3 – 9

4

Мусаева Нодира Низомовна

Неразрывность обучения – востребованный принцип организации эффективного функционирования системы непрерывного профессионального образования

10

3 – 8

5

Хошимов Пазлиддин Зукурович;
Орипов Махмуд Ашурович

Буюк Британиянинг таълим тизими

12

36 – 41

Ўқув режалари ва дастурлари / Учебные планы и программы.

1

Шодиева Матлуба;
Рахимов Октябрь Дўстқобилович

Ўқитувчилар малака ошириш тизимида таълим сифатини таъминлашда ўқув-услубий мажмуаларнинг ўрни

1

24 – 28

Олий таълим / Высшее образование

1

Насритдинова Умида Ахмаджоновна

Олий таълим муассасалари, корхона ва ташкилотларда бўлажак мутахассисларнинг амалиёт олиб бориш фаолиятини электрон бошқариш тизимини ишлаб чиқиш ва методик ташкил этиш

1

29 – 35

2

Маманазаров Абдуҳаким Бозорович

Талаба-ёшларнинг иқтисодий маданиятини ривожлантириш жараёнидаги типологик хусусиятлар

2

20 – 25

3

Акрамова Шахноза Аброровна

Бўлажак божхона хизмати ходимларида касбий масъулият фазилатини ривожлантириш масалалари

2

26 – 34

4

Салиева Зухра Тахировна

Талабаларни оилапарварликка тайёрлаш – маънавий маданиятнинг муҳим йўналиши сифатида

2

35 – 40

5

Маъмуров Баҳодир Бахшуллоевич

Бўлажак ўқитувчиларни шахсга йўналтирилган таълим-тарбия жараёнини лойиҳалашга тайёрлашда қўлланиладиган принциплар

3

24 – 30

6

Назарова Феруза Усмоновна

Олий таълимда самарали баҳолаш тизимини такомиллаштириш хусусиятлари

4

17 – 23

7

Алимардонов Зоҳид Шукуруллаевич

Ўқув жараёнида ҳарбий хизматчиларнинг касбий компетентлигини шакллантириш

4

24 – 29

8

Ибрагимова Гулсанам Нематовна

Олий таълим тизимида интерфаол технологиялар воситасида талабалардаги ижодий фикрлашини ривожлантириш

4

30 – 36

9

Исақова Зебо Муродовна,

Педагогик олий таълим муассасаларида бошқарув кадрлари заҳирасининг менежерлик компетенциясини
шакллантириш муаммолари таҳлили

5

4 – 10

10

Маманазаров Абдуҳаким Бозорович

Талаба-ёшларда иқтисодий маданиятнинг муҳим компонентларидан бири меҳнат фаолияти ахлоқий аспектларини шакллантириш

6

3 – 7

11

Топилдиев Вохиджон Рахимжонович

Олий таълим тизимини ислоҳ қилишнинг норматив-ҳуқуқий таъминоти хусусида айрим мулоҳазалар

6

8 – 14

12

Рахимов Атаназар Каримович

«Эволюцион таълимот» курсини ўқитишнинг фалсафий ва методологик масалалари

7

4 – 10

13

Валиев Улугбек Кадирович; Турсунметов Камилжан Ахметович

Методика решения задач по физике полупроводников

8

11 – 16

14

Каюмова Насиба Ашуровна

Информатика ўқитувчисининг методик тизимини лойиҳалаштириш

11

4 – 10

15

Ражабов Ўткир Дўснаевич

Иқтисодий таълимнинг иқтисодий тафаккурга таъсири

11

11 – 15

Касбий таълим / Профессиональное образование

1

Шерманов Элдор Уралович

Глобаллашув шароитида ёшларда дахлдорлик туйғусини шакллантиришнинг ўзига хос жиҳатлари

3

31 – 37

2

Қосимов Шавкат Уролович

Ўқувчиларда касбий тушунчалар шаклланишининг ўзига хос хусусиятлари

4

37 – 42

3

Асқаров Ихтиёр Бахтиёрович

Бўлажак касб таълими ўқитувчиларида тадқиқотчилик кўникмаларини шакллантиришнинг замонавий босқичлари

4

43 – 49

4

Жамoлoв Анвар Қўчқoрoвич

Тиббиёт кoллeжи ўқувчиларининг касбий маҳoратини шакллантириш

4

50 – 53

Масофавий таълим / Дистанционное образование

1

Джураева Комила Гафуровна; Усманова Азиза Алишеровна

Давлат солиқ хизмати органлари ходимларининг малакасини оширишни масофавий ташкил этиш ва услубий таъминотини яратиш

5

11 – 16

Таълим психологияси / Педагогическая психология

1

Сагиндикова Наргиза Жубатхановна

Психологияда ижтимоий масъулиятнинг ўрганилиши

2

41 – 46

2

Маджитова Наргиза Хикмат қизи

Мактаб шароитида психологик ёрдам кўрсатишнинг илмий-амалий жиҳатлари

2

47 – 53

3

Абдумаджидова Дилдора Рахматуллаевна

Педагогик фаолият тизимида мактаб ўқувчиларида ассертив хулқни шакллантиришнинг психологик хусусиятлари

3

38 – 44

4

Якубова Гўзал Асатуллаевна

Меҳрибонлик уйининг депривациялашган болаларида эмоционал мулоқот пассивлигининг психологик хусусиятлари

3

45 – 50

5

Абдувалитов Нуржан Буранович

Оилада бола психологияси

3

51 – 56

6

Далимова Нилуфар Мелибаевна

Компьютер ўйинларига тобеликнинг психологик коррекцияси

3

57 – 61

7

Хакимова Дилдора Баходировна

О неравномерности развития детского мышления воспитанников дошкольно-школьных учреждений

5

17 – 22

8

Зиявитдинова Гулнора Зияутдиновна

Психодиагностика психосоциальной зрелости учащихся

5

23 – 27

9

Шавдиров Суннат Аслонович

Ўқувчиларда тасвирий саводхонликка оид ўқув компетенцияларини шакллантиришнинг педагогик-психологик жиҳатлари

6

15 – 21

10

Самарова Шоҳиста Рабиджановна

Ижодкор шахсларнинг шаклланишида фаолият ва тасаввур жараёнларининг ўрни

6

22 – 26

11

Таджибаева Шахиста Маматқуловна; Арзикулов Дилшод Нематович

Спортчи талабаларнинг ижодий фаолиятига таъсир этувчи психологик омиллар диагностикаси

6

27 – 30

12

Абдураҳмонова Зуҳра Абдураҳмон қизи

Ўқитувчи ва ўқувчининг ҳамкорлик фаолиятини ташкил этишнинг педагогик-психологик хусусиятлари

9

17 – 21

13

Хасанов Абдушоҳид Абдурашидович

Ўқитиш жараёнида фанлараро алоқадорликни амалга оширишнинг психологик-педагогик асослари

10

9 – 15

14

Амирова Гўзал Баходировна

Ўсмир қизларда ўз-ўзини англашнинг шакллантиришнинг психологик омиллари

10

15 – 21

15

Саттарова Гулнора Икромовна;
Абдуназарова Нилуфар Эшназаровна

Илк ўспиринлар иродавий сифатларининг темпераментал хусусиятлари ва мотивацион соҳа билан алоқадорлик жиҳатлари таҳлили

12

42 – 51

16

Бутаева Умида Алибоевна

Масъулият психологик етуклик мезони сифатида

12

52 – 58

Таълим технологиялари / Педагогические технологии

1

Тўраев Ботир Зокирович

Талабалар касбий компетентлигини аниқлашнинг интеллектуал тизими

1

36 – 42

2

Алимов Фарход Шарабидинович

Талабаларнинг инглиз тилидаги ёзма нутқ компетенциясини шакллантиришнинг педагогик ва дидактик омиллари

1

43 – 49

3

Дилова Наргиза Ғайбуллаевна

Ўқувчи шахсини ривожлантиришда ҳамкорлик педагогикасининг ўрни

1

50 – 55

4

Махсудов Валижон Гафуржонович

Замонавий таълим тизимида фанлар бўйича маъруза турлари ҳамда маърузаларни ташкил этиш технологиялари

2

54 – 59

5

Низамова Саида Адиловна

Таълимда инновацион технологияларнинг қўлланилиши

2

60 – 65

6

Мирсагатова Наргиза Сайфуллаевна

Бўлажак ўқитувчиларда маънавий-моддий ҳаёт уйғунлигини ривожлантиришда педагогик технологияларнинг аҳамияти

3

62 – 67

7

Акрамов Абдумалик Абдумуталович

Бўлажак ўқитувчиларда фуқаролик позициясини шакллантиришда шахсга йўналтирилган технологияларнинг ўрни

4

54 – 60

8

Абдуллаева ЎғилойИбадуллаевна

Ҳамкорлик педагогикаси ва унинг воситасида устоз–шогирд
анъаналарини ривожлантириш

4

61 – 67

9

Мирзаева Сайёра Рустамовна

Олий таълим муассасаларида модулли ўқитиш технологияларининг долзарблиги

5

28 – 32

10

Қосимова Зебо Ҳамидовна

Олий таълимда бўлажак актёрларни тайёрлашда инновацион педагогик технологияларни қўллаш

5

33 – 37

11

Жалилов Зарафшон Бахшуллаевич

Шарқ мутафаккирлари меросини ўрганишнинг дидактик методлари

5

38 – 43

12

Расулов Ином Мўйдинович

Таълим жараёнида педагогик ташхис
тамойилларини қўллаш

5

44 – 50

13

Низомова Шоира Исамиддиновна

Малака ошириш тингловчиларида интерфаол дарсларни олиб бориш компетентлигини ривожлантириш

5

51 – 55

14

Қодиров Даврон Қобилович;
Салимова Дилафрўз Ибрагимовна

Талабаларда вокал хонандалиги ижрочилиги бўйича кўникма-малакаларни шакллантириш юзасидан тавсиялар

5

56 – 62

15

Жўраев Ҳусниддин Олтинбойевич

Муқобил энергия манбалари фанини интеграциялаб ўқитиш

6

31 – 36

16

Махсудов Валижон Гафуржонович

Гармоник тебранишларни инновацион технологиялар асосида ўрганиш («кейс-стади», «ассесмент», «венн диаграммалари» мисолида)

7

11 – 16

17

Ғаффаров Феруз Ҳасанович

Замонавий ўқув-дидактик воситалардан таълим жараёнида самарали фойдаланиш имкониятлари

8

17 – 21

18

Саидов Ўлмас Рахматович

Ўзбек тили таълими жараёнига педагогик мақсадлар таксономиясини татбиқ этиш

9

22 – 28

19

Саримова Дилдора Соаталиевна

Углеводлар мавзусини ўқитишда замонавий педагогик технологияларнинг самарадорлиги

9

29 – 32

20

Якубжанова Дилобар Ботировна

Дефектолог-талабаларнинг билим ва малакаларини педагогик технологиялар асосида шакллантириш йўллари

10

22 – 29

21

Ибрагимов Аъламжон Амриллоевич

Ўқитувчилар касбий ривожланишига илмий-методик ҳамроҳлик технологияси

10

30 – 41

22

Муродов Музаффар Хабибуллаевич;
Мамаджанов Абдушохид Баҳромжонович;
Шарипов Фарҳод Фазлитдинович

Таълимда кўргазмалиликни бойитишда инновацияларни жорий қилиш

10

42 – 46

23

Қурбонова Гулчеҳра Абдуллаевна

Замонавий ўқитувчининг педагогик маҳорати ва педагогик бурчи

12

59 – 64

24

Юлдошев Иcмоил Абриевич

Ўқувчилар мустақил таълимини ташкил этишда мобиль технологиялардан фойдаланиш

12

65 – 70

Мактаб таълими / Школьное образование

1

Маматқулова Нигора Шербековна

Бошланғич синфларда математика ўқитиш усуллари ҳамда улардан самарали фойдаланиш йўналишлари

1

56 – 61

2

Умаралиева Муҳайё Абдугаппоровна

Инновацион ёндашувлар асосида ўқитувчилар касбий компeтентлилигини ривожлантиришнинг корпоратив асослари

2

66 – 71

3

Файзуллаева Гулчеҳра Шарипбоевна

Адабий таълим жараёнида миллий ғоя таҳлили

3

68 – 75

4

Панжиев Қурбонниёз

Умумтаълим мактабларида мусиқа дарсларини олиб боришнинг сифат ва самарадорлигини ошириш масалалари

3

76 – 82

5

Мустафақулова Дилдора Исматуллаевна;
Тангирова Дилбар Эшбековна

Интегратив ёндашув асосида табиатшунослик фанларнинг узвийликни таъминлаш стратегияси

3

83 – 87

6

Пулатова Дилдора Тургуновна

Ўқитувчилар малакасини оширишнинг самарали тизимини яратиш

3

88 – 93

7

Бердиева Ойгул Бекмуратовна

Синфдан ташқари машғулотларда ноевклид геометрия элементларини тушунтириш усуллари

4

68- 72

8

Рузиева Зилола Мустафоевна; Рахимова Дилрабо Олимовна

Воспитание творческой личности на материале изучения литературы в общеобразовательной школе

5

63 – 68

9

Акрамова Гулбаҳор Ренатовна

Умумий ўрта таълим жараёнида ўқувчилар танқидий тафаккурини «Тўхтаб ўқиш» стратегияси орқали ривожлантириш

5

69 – 74

10

Норбўтаев Хўшбоқ Бабаназарович

Бошланғич синф табиатшунослик дарсларида синфдан ташқари машғулотларнинг самарадорлиги

5

75 – 80

11

Сафарова Дилафруз Салимовна

Ўқувчи-ёшларда китобхонлик маданиятини шакллантириш орқали турли ёт ғоялар таъсиридан ҳимоя қилиш

6

37 – 42

12

Ходжиева Фароғат Олтиевна

Ўқувчиларни танқидий фикрлашга ўргатиш ва унинг муҳим жиҳатлари

6

43 – 47

13

Болтаева Шаҳло Тошпўлатовна

Бошланғич таълимда ўқувчилар ижодий фаолиятини ташкил этиш технологияси

6

48 – 52

14

Джураев Дусмурод Уралович

Туркистон анъанавий мактаблари фаолияти тарихидан (ХIХ аср иккинчи ярми)

7

17 – 23

15

Ширинов Музаффар Кучарович

Умумий ўрта таълим мактаб ўқувчиларининг тарбияланганлик даражасини аниқлаш мезонлари

8

22 – 29

16

Халлокова Максудахон Эргашовна

Бунёдкорлик фаолиятининг моҳияти ва унинг хусусиятлари

8

30 – 35

17

Ёқубова Наргиза Комиловна;
Саломова Барчин Васиевна

Таълим тизими ривожланиши давлат тараққиётининг омили сифатида (Жанубий Корея ва Япония мисолида)

9

33 – 40

18

Мусаева Мухаббат Эшбоевна;
Умарова Шахноза Умаровна

Ўқувчиларда барқарор экологик маданиятни ривожлантиришда миллий маънавий ва ҳудудий хусусиятларнинг аҳамияти

9

41 – 45

19

Собирова Марҳабо Абдуғаниевна

Миллий ғоя туркумига кирувчи фанларни ўқитишда «Ақлий ҳужум» методини қўллашнинг аҳамияти

9

46 – 52

20

Жумаев Шамсиддин Ғаффорович;
Тоғайқулов Тўлқин Тошмухаммедович

Истиқлол фани: ривожланиш ва тараққиёт сари

9

53 – 59

21

Муҳаммадиева Хадича Караматовна;
Исматуллаев Фазлиддин Ражабович

Бошланғич синф она тили дарсларида ўқувчиларга тил ҳодисаларини ўргатишда бадиий асар матнидан фойдаланиш

9

60 – 64

22

Абдуллаев Абдуқаюм Абдулхаевич

Миллий халқ ўйинлари ва соғлом авлод тарбияси

9

65 – 70

23

Қодирова Малика Қаҳрамоновна;
Расулов Бекзод Ўктамович

Ўқув фаолияти жараёнида бошланғинч синф ўқувчиларининг психологик ривожланиши

11

16 – 21

24

Кенжабоев Абдусалим Эркабоевич;
Кенжабоев Жаҳонгир Абдусалимович

Умумтаълим мактаблари ўқитувчиларида касбий компетентликни шакллантиришнинг илмий педагогик асослари

11

22 – 26

25

Ниёзов Қаҳрамон Адашалиевич

Компетенциявий ёндашувга асосланган таълим жараёнида генетикадан масала ва машқларни ўзига хос усуллар ёрдамида ечиш методикаси

12

71 – 77

Оила ва мактаб / Семья и школа

1

Мусурманкулов Фарход Уралович

Ўқувчилар маънавиятининг ривожланишида мактаб, оила ва маҳалла ҳамкорлиги

2

72 – 78

2

Сарсенбаева Райҳон Маханбетовна

Оилада иқтисодий таълим-тарбияни шакллантириш йўллари

5

81 -88

3

Давронова Дилдора Саидовна

Оилада ёшлар ғоявий-сиёсий маданиятини шакллантириш тизимига инновацион ёндашув муҳим ижтимоий масала сифатида

7

24 – 30

4

Давронова Дилдора Саидовна

Ижтимоий ҳимояга муҳтож ёки тарбияси оғир ёшларнинг ғоявий-сиёсий маданиятини шакллантириш муаммолари

11

27 – 33

Мактабгача таълим / Дошкольное образование

1

Содиқова Шоиста Акбаровна;
Салимова Дилмира Фарходовна

Театрлаштирилган томошаларнинг мактабгача катта ёшдаги болалар тарбиясига таъсири

4

73 – 79

2

Джанпеисова Гаухар Эркиновна

Мактабгача ёшдаги болаларнинг математик таълимида моделлаштириш усулларидан фойдаланиш

5

89 – 94

3

Гайназарова Гулбаҳор Абдуллаевна

Мактабгача таълим муассасаси тарбиячиларида педагогик маҳоратни шакллантиришнинг ўзига хос жиҳатлари

10

47 – 54

4

Абидов Бахадир Казимович

Мактабгача таълим (хорижий мамлакатлар тажрибаси)

11

34 – 46

Таълим муассасасидаги тарбия / Воспитание в учебном заведении

1

Камолова Ҳабиба Муҳаммадиевна
Тожиева Ирода Садатовна

Глобаллашув шароитида ахборот хуружлари ҳамда уларнинг олдини олишдаги халқаро ва миллий тажрибалар

1

62 – 69

2

Нагметова Нурсулу Муратбаевна

Ўсмир йигитларни мустақил ҳаётга тайёрлашнинг илмий-назарий асослари

2

79 – 85

3

Саидова Дилобар Икрамбаевна

Маънавий-маърифий фаолият воситасида меҳрибонлик уйлари тарбияланувчиларининг ахлоқий қадриятларини шакллантириш

3

94 – 99

4

Абдуллаева Шахзода Абдуллаевна;
Хужаназарова Санобар Файзуллаевна

Организация работы по воспитанию толерантности в средних общеобразовательных школах

7

31 – 35

Хуқуқий таълим / Правовое воспитание

1

Абдуллаев Кудрат

Аналитический обзор психологического содержания управленческой деятельности руководителей органов внутренних дел

4

94 – 101

2

Мусаев Бекзод Турсунбоевич

Ўзбекистонда юридик фан ва таълим интеграциясини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари

7

36 – 42

Оилага психологик ёрдам таълими / Воспитание психологической помощи семьям

1

Норкулова Наргиза Ташпулатовна

Мия ассиметриясининг ўқувчилар ижодий тафаккурини ривожлантиришдаги ўрни

4

80 – 86

2

Шаумарова Зилола Абдушукуровна

Нотўлиқ оиланинг ижтимоий-педагогик муаммолари

6

53 – 58

Жисмоний ривожланиш ва саломатлик / Здоровье и физическая культура

1

Иштаев Жавлон Мавлонбоевич

Развитие психомоторной установки с использованием устройства «Спорк» и её влияние на соревновательную деятельность белбог курашистов

7

43 – 48

2

Гаппаров Захид Гаппарович

Спорт интеллекти ва унинг шаклланиши (кураш спорти мисолида)

11

47 – 52

Инклюзив таълим / Инклюзивное образование

1

Миржамолов Мехриддин Хайриддинович

Болалар мия фалажида тонус рефлексларининг таъсирини фитбол гимнастикаси ёрдамида ривожлантириш услубияти

2

86 – 91

2

Мамаражабова Зульфия Норбоевна

Эшитишда нуқсони бўлган ўқувчиларнинг адабий тайёргарлигини ташкил этиш: муаммо ва ечим

4

87 – 93

3

Музаффарова Хайтгул Несибовна;
Эгамназаров Мурод Юсупович

Махсус таълимда болалар интеллекти даражасини аниқлашда психологик-педагогик эксперимент ўтказиш технологияси

7

49 – 53

Таълим менежменти / Менеджмент в образовании

1

Ёзиев Эркин Саъдуллаевич

Замонавий психологияда гендер-менежмент масалалари: муаммо, ечим ва таклифлар

3

100 – 106

2

Магрупов Абдулла Махмудович

Таълим муассасасида инновацияларни жорий қилиш стратегиялари ва раҳбарнинг роли

6

59 – 65

3

Амирова Гўзал Баходировна

Инсон омилини бошқаришда таълим тизими раҳбарларида психологик билимдонлик ва ўз-ўзини англаш

12

78 – 83

Таълимни молиялаштириш манбалари / Фандрайзинг в образовании

1

Норқобилов Нусрат Норсаитович

Таълим тизимини бюджетдан ташқари молиялаштириш ва кадрлар тайёрлашда маркетингнинг ўрни

8

36 – 40

Тадбиркорлик, ишлаб чиқариш, илм ва таълим / Бизнес, производство, наука и образование

1

Рахматуллаева Дурдона Равшановна

Бўлажак мутахассисларни тадбиркорлик фаолиятига йўналтириб ўқитиш технологияси

1

70 – 75

Раҳбар кутубхонаси (Янги меъёрий ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларга шарҳлар) /
В помощь руководителю (Новые нормативно-правовые документы и

комментарии к ним)

1

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил
29 декабрдаги «2017-2021 йилларда мактабгача таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2707-сон қарори

7

54 – 56

2

Постановление Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2016 года № ПП-2707 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования на 2017-2021 годы»

7

57 – 59

3

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги «Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2829-сон қарори

8

41 – 48

4

Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 марта 2017 года № ПП-2829 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности образовательных учреждений среднего специального, профессионального образования»

8

49 – 56

5

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 мартдаги «Умумий ўрта таълим тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида»ги 140-сон қарори

8

57 – 67

6

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 16 февралдаги «Олий ўқув юртидан кейинги таълим тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида»ги ПФ-4958-сон фармони

10

54 – 57

7

Указ Президента Республики Узбекистан от 16 февраля 2017 года № УП-4958 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности образовательных учреждений среднего специального, профессионального образования»

10

58 – 61

8

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси раёсатининг 2017 йил 31 майдаги «Илмий даражалар бериш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида»ги 239/4-сон қарори

10

 62 – 71

9

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 9 сентябрдаги «Мактабгача таълим тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3261-сон қарори

11

53 – 57

10

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 сентябрдаги «Мактабгача таълим тизими бошқарувини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5198-сон фармони

11

58 – 60

11

Указ Президента Республики Узбекистан от 30 сентября 2017 года № УП-5198 «О мерах по коренному совершенствованию управления системой дошкольного образования»

11

61 – 63

12

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 сентябрдаги « Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги

ПҚ-3305-сон қарори

11

64 – 66

13

Постановление Президента Республики Узбекистан от 30 сентября 2017 года № ПП-3305 «Об организации деятельности Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан»

11

67 – 75

Таълим тўғрисида қизиқарли маълумотлар / Занимательные факты об образовании

1

Финляндия мактабларининг ажойиботлари:
кам ўқийсан – кўпроқ билимга эга бўласан?

6

66 – 70

2

Загадки финской школы: меньше учишься – больше знаешь?

6

71 – 75

3

Дунё мамлакатларида мактабгача таълим

7

60 – 65

4

Дошкольное образование в странах мира

7

66 – 71

5

Япония таълим тизими тўғрисида 30 та қизиқарли факт

8

68 – 69

6

Тридцать интересных фактов об образовании в Японии

8

70 – 71

7

АҚШда мактабгача таълим

12

84 – 85

Муаллифлар ҳақида маълумот

1

Муаллифлар ҳақида маълумот

1

76

2

Муаллифлар ҳақида маълумот

2

92

3

Муаллифлар ҳақида маълумот

3

108

4

Муаллифлар ҳақида маълумот

4

102 – 103

5

Муаллифлар ҳақида маълумот

5

95 – 96

6

Муаллифлар ҳақида маълумот

6

76

7

Муаллифлар ҳақида маълумот

7

72

8

Муаллифлар ҳақида маълумот

8

73

9

Муаллифлар ҳақида маълумот

9

71 – 72

10

Муаллифлар ҳақида маълумот

10

72

11

Муаллифлар ҳақида маълумот

11

76

12

Муаллифлар ҳақида маълумот

12

96