“Замонавий таълим” журнали №1, 2018

0
268Хурматли «Замонавий таълим» журнали муштарийлари!

Маълумки, билимли ҳамда интеллектуал ривожланган авлодни вояга етказиш, уларни ватанпарвар, қатъий фуқаролик позициясига эга инсонлар этиб тарбиялаш мамлакатимизда олиб борилаётган кенг кўламли ислоҳотларнинг энг муҳим устувор йўналишларидан бири ҳисобланади.
Журналимиз Ўзбекистон Республикаси «Таълим тўғрисида»ги Қонун ва Кадрлар тайёрлаш миллий дастурига мувофиқ республикамизда амалга оширилаётган таълим тизимидаги ислоҳотлар, методик хизмат кўрсатиш борасидаги жараёнларни кенг ёритишга ихтисослашган.
Жумладан, кириб келган 2018 йил муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев таклифи билан «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили» деб номлангач, журнал саҳифаларида мазкур йилга бағишланган, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси доирасида таълим соҳасини ривожлантириш масалаларни ёритувчи, бошқа долзарб рукнларга тегишли ҳамда таълим тизимига дахлдор илмий, методик мақолалар, шу йўналишлардаги жараёнларга изоҳ, шарҳлар, фикр-мулоҳазалар чоп этилиши режалашти­рилган.
Таълимнинг инсонпарварлашуви, шахсга йўналтирилганлиги, демократлашуви, ижтимоийлашуви, таълим ва тарбиянинг узвий боғлиқлиги, иқтидорли ёшларни аниқлаш, уларга таълимнинг энг юқори даражасида, изчил равишда фундаментал ҳамда махсус билим олишлари учун яратилган шарт-шароитларга доир масалалар ҳам ушбу йилда чоп этиладиган мақолалар мавзуларини белгилайди.
Сиз, азиз муштарийлардан, таълим соҳасига тааллуқли саволлар, ўзларингизни қизиқ­тираётган мавзулар, журнал фаолиятини такомиллаштириш юзасидан фикр-мулоҳазаларин­гизни бизга ёзма ёки электрон шаклда юборишларингизни илтимос қиламиз ва бунинг учун олдиндан миннатдорчилик билдирамиз.

Ҳурмат ва эҳтиром билан,

Ғайрат Шоумаров,
«Замонавий таълим» журнали
Таҳририят Кенгаши раиси,
психология фанлари доктори,
профессор


Усмонов Элбек Маматқодирович,
Қўқон давлат педагогика институти «Маънавият ва маърифат» ва иқтидорли ёшлар билан ишлаш бўлими услубчиси;

Қурбонова Юлдуз Мўйдиновна,
Қўқон туризм ва сервис коллежи тарих фани ўқитувчиси

ДЕВИАНТ ХУЛҚ-АТВОРЛИ ЎСМИРЛАР БИЛАН ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТ ОЛИБ БОРИШДА ЎҚИТУВЧИ МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ


УСМОНОВ Э.М., ҚУРБОНОВА Ю.М. ДЕВИАНТ ХУЛҚ-АТВОРЛИ ЎСМИРЛАР БИЛАН ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТ ОЛИБ БОРИШДА ЎҚИТУВЧИ МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ
Мақолада вояга етмаган ёшларнинг хатти-ҳаракати жамиятда қабул қилинган ижтимоий тартиб-қоидалардан четга чиқиши, уларга риоя қилмаслик ва феълида шу хислатлари бор ўсмирлар билан ишлашда ўқитувчи мулоқот маданияти қанчилик муҳим роль ўйнаши ҳамда ўқитувчи ва ўқувчи ўртасида алоқаларни мустаҳкамлаш ҳақида тўхталиб ўтилган.
Taянч сўз ва тушунчалар: хулқ-атвор, хатти-ҳаракат, девиант, генетик, детерминлик белгилар, нутқ маданияти, ахлоқ, рефлекс, характер, Шарқ маданияти, индивидуал хусусият, муомала, фикр-мулоҳаза, муҳит.


УСМОНОВ Э.М., КУРБОНОВА Ю.М. РОЛЬ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОДРОСТКАМИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В статье рассматривается проблема наличия у несоверошеннолетних молодых людей действий, выходящих за рамки принятых в обществе социальных правил, несоблюдения этих правил; раскрывается важная роль культуры общения учителя с такими подростками, а также укрепления взаимоотношений между ними.
Ключевые слова и понятия: поведение, действие, девиант, генетический, детерминантные признаки, культура речи, мораль, рефлекс, характер, культура Востока, индивидуальные особенности, обращение, высказывания, среда.


USMONOV E.M., КURBONOVA U.M. ROLE OF CULTURE OF COMMUNICATION OF THE TEACHER IN PEDAGOGICAL ACTIVITY WITH TEENAGERS OF DEVIANT BEHAVIOUR
There is considered in the article issues of deviant behavior of teenagers, their activity which do not much the socially adopted rules, as well disclosed importance of cultural communication between teachers and pupils and deals with strengthening their relationship.
Keywords: behavior, action, deviant genetic, determinant signs, culture of speech, moral, reflex, character, east culture, individual features, appeal, expressions, environment.


Турсунов Жўрабек Эгамбердиевич,
Қўқон давлат педагогика институти Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўлими бошлиғи, «Меҳнат таълими» кафедраси ўқитувчиси

V-VII СИНФЛАР МЕҲНАТ ТАЪЛИМИ МАШҒУЛОТЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАР КРЕАТИВЛИК ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МОДЕЛИ


ТУРСУНОВ Ж.Э. V-VII СИНФЛАР МЕҲНАТ ТАЪЛИМИ МАШҒУЛОТЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАР КРЕАТИВЛИК ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МОДЕЛИ
Меҳнат таълими машғулотларида муаммоли ўқитишнинг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, бу ерда кўпинча муаммоли вазиятни ечишнинг вариантлари чексиз миқдорда бўлиши мумкин. Масалан, бирор ечимга келиш зарур бўлган математикадан фарқли равишда, меҳнат таълими машғулотларида муаммоли вазият очиқлигича қолиши мумкин. Мақолада ўзаро таъсирланишга эришиш ва излашнинг тўхтамайдиган жараёнига айланишига алоҳида тўхталиб ўтилган.
Таянч сўз ва тушунчалар: модель, тузилма, креатив қобилиятлар, метод, «қўл ижодиёти», адекватлик, архитектор, қўғирчоқбоз, ганчкорлик, «буюклик ҳисси», реставратор, инвестицион қобилият.


ТУРСУНОВ Ж.Э. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧЕНИКОВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ В V-VII КЛАССАХ
Особенность проблемного обучения на занятиях по трудовому обучению состоит в том, что для решения проблемных ситуаций имеется множество вариантов. Например, если в математике нужно решить задачу, то для решения проблемной ситуации в трудовом обучении ситуация может остаться открытой. В статье обращено особое внимание на то, что этот процесс проблемного обучения становится взаимовлияемым и непрерывно изучаемым.
Ключевые слова и понятия: модель, прибор, креативные способности, метод, «ручное творчество», адекватность, архитектор, кукловод, резьба по ганчу, «чувство величия», реставратор, инвестиционная способность.


TURSUNOV J.E. MODEL OF CREATIVE CAPABILITIES AMONG STUDENTS ON LABOUR EDUCATING LESSONS OF V-VII CLASSES
The specific of problematic approach to training and education of students during the labor training lessons is there are many optional versions for problematic situation often. For instance, unlike mathematics where final problem solution must be finding, in the labor training class it may finished without any outcomes. In this article, the author emphasizes achieving force of interaction and researching timeless.
Keywords: model, device, creative capabilities, method, «hand work», adequacy, architect, «sense of grandeur», restorer, investment ability.
Ҳамдамова Венера Анваровна,
Қўқон давлат педагогика институти «Меҳнат таълими» кафедраси катта ўқитувчиси

ТАЪЛИМНИНГ УЗЛУКСИЗЛИГИ ВА МУАММОЛАР ЕЧИМИГА АЙРИМ ЁНДАШУВЛАР


ҲАМДАМОВА В.А. ТАЪЛИМНИНГ УЗЛУКСИЗЛИГИ ВА МУАММОЛАР ЕЧИМИГА АЙРИМ ЁНДАШУВЛАР
Бугунги кунда таълим соҳасида миллий ва жаҳон тажрибасидан кенг қўлланиб келинаётганлигини кўриш мумкин. Шахс камолотисиз жамият ва давлат тараққиётини тасаввур қилиб бўлмайди. Мақолада таълим-тарбия инсоният цивилизациясининг асоси эканлиги, фан ва техниканинг тараққиёти сезиларли даражада ўсиб ривожланиб бориши ҳамда дарснинг ташкилий, методик, педагогик, психологик, маънавий, ахлоқий жиҳатларига хос бўлган бошқа хусусиятлари кўрсатиб ўтилган.
Taянч сўз ва тушунчалар: узлуксиз таълим, шахснинг менталитети, педагогика ва психология, давр методикаси, Кейс-стади методи, касбий талабнома (профессиограмма), миллий педагогик технологияни яратиш, «Ноанъанавий усул», «Педагогик технология», « Ўқитиш технологияси».


ХАМДАМОВА В.А. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К РАССМОТРЕНИЮ ПРОБЛЕМ
В настоящее время можно наблюдать тенденцию широкого использования мирового и национального опыта в образовании. Развитие общества и государства нельзя представить без развития личности. В статье процессы воспитания и обучения характеризуются как основа цивилизации, реального развития науки и техники. Автором высказаны мнения о неразрывнос­ти процесса урока и его организационных, методических, педагогических, психологических, духовных и нравственных свойства.
Ключевые слова и понятия: непрерывное образование, менталитет личности, педагогика и психология, методика периода, метод Кейс-стади, профессиональные требования (профессиограмма), создание национальной педагогической технологии, «Нетрадиционный метод», «Педагогическая технология», «Технология обучения».


HAMDAMOVA V.А. CONTINUITY EDUCATION AND SOME APPROACHES TO THE ISSUES CONSIDERARION
The wide range of national and international experience implementation of education sphere successes could be observed nowadays. It is impossible thinking about future of society without improving human behavior. In thie article is argued that education is the basement of human civilization. The author, besides this, tried to show the importance of methodical, pedagogical, psychological and ethical features of establishing classes.
Keywords: continuous education, mentality of personality, pedagogics and psychology, methodology of period, method of case-stady, professional requirements (professiogram), creation of national pedagogical technology, «Unconventional method», «Pedagogical technology», «Technology education».


Каримов Қаҳрамон Содиқович,
Қўқон давлат педагогика институти «Мактабгача ва бошланғич таълим» факультети маънавий ва маърифий ишлар бўйича декан ўринбосари

ТАРИХ ДАРСЛАРИДА АБУ АЛИ ИБН СИНО ЁЗГАН ФАЛСАФИЙ ҚИССАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ТАРБИЯВИЙ АҲАМИЯТИ


КАРИМОВ Қ.С. ТАРИХ ДАРСЛАРИДА АБУ АЛИ ИБН СИНО ЁЗГАН ФАЛСАФИЙ ҚИССАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ТАРБИЯВИЙ АҲАМИЯТИ
Ибн Сино жаҳонда, аввало, буюк табиб сифатида донг таратгани билан бирга олимлар орасида файласуф сифатида ҳам ном чиқарган. У инсонларни фан ва маданият, билим ва маърифат ўчоғини ёқишга, илмий йўлда оғишмай камолот ҳосил қилишга, ҳар бир масалага илмий, ақлий ёндашишга, ростгўй, виждонли бўлишга чақиради. Ибн Сино буюк мутафаккир бўлгани учун унинг дунёқараши ва илғор ғоялари фақат унинг табиий фанларга оид бўлган асарларидагина ифодаланган бўлмай, балки шеър ва қиссаларда ҳам ўз аксини топгани мақолада ёритилган.
Taянч сўз ва тушунчалар: ўзбек маданий мероси, инсонийлик, мутафаккир, дунёвий илм-фан, умуммиллий анъана, «Саломон ва Ибсол» қиссаси, «Юсуф» қиссаси, икки ёритқич (қуёш ва ой), «нафс» ҳақида, камолотга ақлнинг яқин бўлиши, ёмон хулқлар натижаси.


КАРИМОВ К.С. ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АВИЦЕННЫ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Авиценна в первую очередь знаменит как великий врачеватель. Кроме того, он ещё был известен среди учёных как философ. Он призывал людей к науке, культуре, просвещению, учил сознательно решать вопросы с точки зрения честности и справедливости. В статье рассмотрены передовые идеи Авиценны, выраженные не только в его произведениях, посвящённых развитию естественных наук, но и также встречаюшиеся в его стихах и коротких рассказах.
Ключевые слова и понятия: узбекское национальное наследие, гуманность, мыслитель, мировые науки, общенациональная традиция, повесть «Саломон и Ибсол», повесть «Юсуф», два светила (солнце и луна), желание, близость ума к совершенству, последствия плохого поведения.


KARIMOV K.S. SIGNIFIVANCE OF PHILOSOPHICAL WORKS BY AVIСENNA ON THE HISTORY LESSONS
Avizenna in the first place, well-known as a great healer, moreover he was still popular among scientists as a philosopher. He urged people to science, culture and education, he still taught the people to consciously solve different types of issues in terms of fairness and justice.
The article describes Avizenna’s advanced ideas not only expressed in his works devoted to the development of natural sciences, but also those which were found out in his poems and short stories.
Keywords: Uzbek national heritage, humanity, philosophers, secular sciences, national tradition, the story of «Sаlomon and Ibsol», the story of «Yusuf,» two luminaries (sun and moon), passion, closeness of mind to perfection, bad behavior.
Юлдашев Одилжон Тошпўлатович,
Қўқон давлат педагогика институти Маркетинг бўлими бошлиғи, «Меҳнат таълими» кафедраси ўқитувчиси

УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ, ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА МЕҲНАТ ТАЪЛИМИ ДАРСЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ИНТЕГРАЦИЯ ЖАРАЁНИНИНГ ЎРНИ


ЮЛДАШЕВ О.Т. УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ, ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА МЕҲНАТ ТАЪЛИМИ ДАРСЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ИНТЕГРАЦИЯ ЖАРАЁНИНИНГ ЎРНИ
Мақолада таълимда фанлараро боғланишлардан ҳамда мактаблар, ўрта махсус ва олий ўқув муассасаларида фанларни ўқитиш ишларида, хусусан меҳнат таълими дарсларида, фанлараро ўзаро алоқалардан фойдаланишнинг муҳимлиги тўғрисида фикрлар баён этилган ва бу масалада таклифлар киритилган.
Таянч сўз ва тушунчалар: интеграция, интеграциялаш омиллари, ишлаб чиқариш интеграцияси, фанлар интеграцияси, узлуксиз таълим, таълим тизимининг бўғинлари (турлари) ўзаро интеграцияси, интеграциянинг таъсирчан механизмлари.


ЮЛДАШЕВ О.Т. МЕСТО ПРОЦЕССА ИНТЕГРАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье речь идёт о важном значении использования в образовании связей между науками и применении связей между направлениями науки при преподавании предметов, в частности, на уроках трудового обучения в школах, средних специальных и высших учебных учреждениях. Приведены также предложения по данному вопросу.
Ключевые слова и понятия: интеграция, факторы интеграции, интеграция производства, интеграция наук, непрерывное образование, взаимная интеграция этапов (видов) образования, восприимчивые механизмы интеграции.


YULDASHEV O.T. A PLACE OF PROCESS OF INTEGRATION IN ORGANIZATION OF LABOUR EDUCATING IN THE SYSTEM OF UNIVERSAL MIDDLE AND HIGHER EDUCATION
In the article the are discussed the issues integration between different direction sience and teaching of disciplines, in particular on labor lessons in high schools and vocational education institutions. There are developed some suggestions in that regards.
Keywords: integration, factors of integration, integration of production, integration of sciences, continuous education, mutual integration of the stages (kinds) of education, receptive mechanisms of integration.
Рахмонкулова Нафиса Хасановна,
Қўқон давлат педагогика институти «Бошланғич таълим» кафедраси ўқитувчиси;

Ғаниева Мадинабону Баҳодиржон қизи,
Қўқон давлат педагогика институти «Бошланғич таълим ва спорт тарбиявий ишлари» йўналиши 3-босқич талабаси, «Ёшлар саммити Тошкент-2017» совриндори

ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЎРГАНИЛАЁТГАН МАВЗУГА ҚИЗИҚИШЛАРИНИ ОШИРИШДА МАТЕМАТИКА ДАРСЛАРИ ЖАРАЁНИДА ТАРИХИЙ МАЪЛУМОТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ РОЛИ


РАХМОНКУЛОВА Н.Х., ҒАНИЕВА М.Б. ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЎРГАНИЛАЁТГАН МАВЗУГА ҚИЗИҚИШЛАРИНИ ОШИРИШДА МАТЕМАТИКА ДАРСЛАРИ ЖАРАЁНИДА ТАРИХИЙ МАЪЛУМОТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ РОЛИ
Мақолада ҳозирги замон таълим тизимининг асосий талабларига жавоб берадиган ва тарихий маълумотлардан фойдаланиладиган математика ўқитиш методлари ҳамда таълим-тарбия жараёнини юқори малакали илмий-педагог кадрлар, сифатли ўқув-методик ва дидактик материаллар билан таъминлаш ҳақида атрофлича фикр юритилган.
Таянч сўз ва тушунчалар: математика, дидактика, таълим-тарбия, методика, дарс, тарбиявий вазифалар, мустақил иш, маъруза, суҳбат, бошланғич синф, рейтинг балл, синфдан ташқари машғулот, уйга вазифа.


РАХМОНКУЛОВА Н.Х., ГАНИЕВА М.Б. РОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОВЫШЕНИИ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧАЕМОЙ ТЕМЕ
В статье всестронне рассмотрены методы организации обучения математике с использованием исторических сведений, отвечающих основным требованиям современной системы образования, а также вопросы обеспечения учебно-воспитательного процесса высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, качественными учебно-методическими и дидактическими материалами.
Ключевые слова и понятия: математика, дидактика, образование, воспитание, методика, урок, воспитательные задания¸ самостоятельная работа, лекция, беседа, начальный класс, рейтинговый балл, внеклассные занятия, домашнее задание.


RAHMONKULOVA N.H., GANIYEVA M.B. ROLE OF THE HISTORICAL INFORMATION IMPLEMENTATION ON LESSONS OF MATHEMATICS IN INCREASING OF STUDENTS’ INTEREST TO THE STUDIED THEME
The article is observing comprehensively methods of Math teaching process organization from historical point of view, complicated with long-term experience and responsible for basic recent requisitions, in compliance with educational system. There is payed attention to the issues of skilled scientific supply the education process, as well maintain educative and didactic materials quality.
Keywords: mathematics, didactics, education, education, methodology, lesson, educator tasks, independent work, lecture, conversation, initial class, rating point, extracurricular employments, homework.
Юсуфходжаева Фирдавс Мухторовна,
Қўқон давлат педагогика институти «Меҳнат таълими» кафедраси ўқитувчиси

ТАРБИЯ УСУЛЛАРИНИ ТЎҒРИ ТАНЛАШНИНГ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДАГИ АҲАМИЯТИ


ЮСУФХОДЖАЕВА Ф.М. ТАРБИЯ УСУЛЛАРИНИ ТЎҒРИ ТАНЛАШНИНГ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДАГИ АҲАМИЯТИ
Педагогикада ўқитиш жараёнидаги замонавий таълим мазмуни умуминсоний ва миллий тажрибалар уйғунлигини тақозо этади. Таълимнинг тарбиявий ва ривожлантирувчи мақсадларини ўқувчиларни ўзига хос индивидуал тартибдаги фаолиятларга оид омиллар таҳлилига ундайди. Педагогик такт ва техника ўқув шароитларида жуда хилма-хил масалаларни аниқ, тезкор ва самарали ҳал қилиш пайтида ўқувчиларга таъсир кўрсатишнинг муҳим воситаси сифатида муҳим роль ўйнаши мақолада атрофлича ёритилган.
Taянч сўз ва тушунчалар: умуминсоний ва маънавий қадриятлар, меҳнатсеварлик, омилкорлик, мутлақо тоза нутқ, касб танлаш, ишлаб чиқариш таълими, ҳалоллик, камтарлик, индивидуал психологик хусусият, ижодий ёндашув, педагогик такт, шахсий масъулият.


ЮСУФХОДЖАЕВА Ф.М. РОЛЬ ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА МЕТОДОВ ВОСПИТАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Значение современного обучения в процессе обучения педагогики требует соответствия общечеловеческой и национальной практики. Образовательные, воспитательные и развивающие цели внедряются только после анализа их индивидуальных черт. В статье всесторонне освещены вопросы чёткого, оперативного и эффективного решения различных задач с учениками в техническо-учебных средах и с соблюдением педагогического такта.
Ключевые слова и понятия: общечеловеческие и духовные ценности, трудолюбие, фактор, совершенно чистая речь, выбор профессии, производственное образование, честность, скромность, индивидульное психологическое качество, творческий подход, педагогический такт, личная ответственность.


YUSUFHODJAYEVA F.M. ROLE OF CHOICE AN ADEQUAT METHODS OF EDUCATION
The importance of modern teaching in the process of teaching pedagogy requires the conformity of universal and national practice. Educational, educational and developmental objectives are implemented only after the analysis of those individual traits. The article fully describes how to solve the various tasks with the students in the technical and educational environments and comply with the pedagogical tact in a clear, prompt and effective manner.
Keywords: universal human and spiritual values, hard work, a factor, quite clear speech, choice of profession, industrial education, honesty, modesty, individual psychological quality, creativity, pedagogical tact, personal responsibility.


Ибрагимова Марям Ғуломовна,
Қўқон давлат педагогика институти «Меҳнат таълими» кафедраси ўқитувчиси

ЎҚУВЧИЛАРНИ ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИГА МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ЖИҲАТДАН ТАЙЁРЛАШ


ИБРАГИМОВА М.Ғ. ЎҚУВЧИЛАРНИ ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИГА МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ЖИҲАТДАН ТАЙЁРЛАШ
Мақолада ёш авлодни тарбиялаш жараёнида уларнинг замонавий касб-ҳунарларни пухта эгаллашлари учун муносиб шароитларни яратиш, иш билан таъминлаш ва тадбиркорликка жалб этиш масалалари борасида сўз юритилган. Мисол тариқасида намунавий дарс ишланмаси тавсия этилган.
Taянч сўз ва тушунчалар: бозор иқтисодиёти, оила, жамият, давлат, изланувчан, ташаббус­кор, меҳнат ва инсон, қизиқувчанлик, маҳсулот ва хизмат, миллий ҳунармандчилик, ёш тадбиркор.


ИБРАГИМОВА М.Г. ДУХОВНО-МОРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются вопросы создания в процессе воспитания необходимых условий для овладения молодым поколением современных профессий, обеспечения молодёжи рабочими местами и привлечения её к предпринимательской деятельности. В качестве примера предложен образец технологии проведения занятия.
Ключевые слова и понятия: рыночная экономика, семья, общество, государство, исследователь, инициатор, труд и человек, интерес, продукт и сервис, национальное ремесло, молодой предприниматель.


IBRAGIMOVA M.G. SPIRITUALLY-MORAL BREEDING OF STUDENTS TO ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
One of our most important tasks is to bring up our children perfectly in all respects. This article deals with the protection of young people in the process of upbringing, creation them due conditions in possessing a deep knowledge, a wide outlook, a stable life position, an independent mind, a high-spirit, creation of favorable conditions for them in order to occupying them modern professions effectively, providing them with the job and involving into entrepreneurship.
Keywords: market economy, family, censure, state, labor and people, interest, product and servess, national relge, young entrepreneur.